Buradasınız

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Grup Müdürü:Ayşe COŞKUN
Müdür Vekili:İrfan TURHAN
 
İletişim
Telefon:(0224) 249 67 10
Santral:(0224) 245 66 33 - (0224) 245 23 00 - (0224) 245 92 30 (pbx)
Faks:(0224) 249 67 42
E-posta:imibursa@maliye.gov.tr
Adres:Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Atatürk Cad. No:10 16190 Heykel Osmangazi/BURSA
 
İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
  • Vergi Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, kiralama, bakım ve onarım, taşıt sevk ve idaresi, taşıma,temizlik, sağlık ve benzeri hizmetler ile mali hizmetlerini yürütmek
  • Vergi Dairesi Başkanlığının gider tahminlerini yaparak strateji müdürlüğüne bildirmek.
  • Görev alanına giren konularla ilişkin ihtilaflarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
  • Vergi Dairesi Başkanlığının evrak kayıt ve arşiv işlemlerini yürütmek, yazışmaların kayıtlarını tutmak, evrakın ilgili yerlere sevkini sağlamak, arşive kaldırılan dosya, defter ve belgeleri tasnif ve muhafaza etmek, arşivin güvenliği açısından gerekli bütün tedbirleri almak.
  • Vergi Dairesi Başkanlığınca kullanılan basılı kağıtları muhafaza etmek, dağıtmak bu konuda her türlü zimmet ve sair işlemleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak.
  • Vergi Dairesi Başkanlığına ait taşıt, makine,teçhizat, döşeme, demirbaş gibi taşınır mallar ile her türlü sarf malzemesi ve tahsis edilen taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak.
  • Vergi Dairesi Başkanlığının sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini yürütmek.
  • Vergi Dairesi Başkanlığının fiziki çalışma ortamlarını uygun ve standart hale getirmek
  • Vergi Dairesi Başkanlığına ait lojman, kreş ve diğer sosyal tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri yürütmek.
  • Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Ayrıca, takdir ve uzlaşma işlemleri ile vergilendirme işlemlerine ilişkin olarak ilgili mevzuatla vergi dairesi başkanlığı yetkilisine verilen ve Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 15. maddesinde belirtilen görevlerden, diğer müdürlüklere verilmemiş ve başkanlıkça yürütülecek olan görevler bu müdürlükçe yürütülür.
Undefined