Buradasınız

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Grup Müdürü:Selim AKTAŞ
Müdür Vekili:Ataman AYDINLI
 
İletişim
Telefon:(0224) 225 60 59
Santral:(0224) 221 75 50
Faks:(0224) 222 07 70
E-posta:ikbursa@maliye.gov.tr
Adres:Atatürk Cad. No:10 16190 Heykel Osmangazi/BURSA
 
İnsan Kaynakları Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
 • Vergi Dairesi Başkanlığında görevli personele ilişkin atama, nakil, sicil, disiplin, terfi, takdir, ödül, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
 • Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen ölçüt ve hedeflere uygun olarak personelin performansını izlemek ve değerlendirmek.
 • Görev alanına giren konulara ilişkin ihtilaflarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen kurumsal etik kuralları personele duyurmak.
 • Personelin lojman tahsisine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Vergi Dairesi Başkanlığında görevli personelin özlük dosyalarına ilişkin arşivi oluşturmak, arşivin güvenliğini sağlamak, özlük dosyalarını düzenlemek, buna ilişkin defter ve belgeleri muhafaza etmek, özlük haklarına ilişkin işlemleri yapmak ve izlemek.
 • Görev alanına giren konulara ilişkin olarak gerekli görülen durumlarda yetki alanı dışına personel ve taşıt görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
 • Vergi Dairesi Başkanlığının aşağıda belirtilen özel büro hizmetlerini yürütmek.
 • Vergi dairesi başkanının resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, buna ilişkin arşiv oluşturmak ve muhafaza etmek, havale ve imza dosyalarını kontrol etmek.
 • Vergi Dairesi Başkanının sekreterya hizmetlerini yürütmek.
 • Vergi Dairesi Başkanının her türlü protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek.
 • Vergi Dairesi Başkanının katılacağı toplantılara ilişkin hazırlık yapmak ve ilgililere gündemi içeren duyuru yapmak.
 • Vergi Dairesi Başkanının görüşmelerinin kaydını tutmak, elektronik ortamda veya mevcut teknolojinin imkan vereceği diğer sistemlerde saklamak.
 • Vergi Dairesi Başkanı ve/veya Grup Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Undefined